Voor zakelijke gebruikers en wederverkopers
Kwalitatief het betere alternatief
Private label personalisatie
Neutrale dropshipment service

Algemene voorwaarden


1) Toepasselijkheid

Deze leverings‐ en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van The Cartridge Factory bv (verder te noemen: TCF) aan haar afnemers. Afwijkende inkoopvoorwaarden van afnemers kunnen alleen worden geaccepteerd indien TCF deze schriftelijke uitdrukkelijk bevestigt.

2) Offertes en overeenkomst

TCF offreert en levert uitsluitend aan zakelijke klanten en/of organisaties met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Alle mondelinge en schriftelijke offertes zijn geheel vrijblijvend. Een order van TCF, dan wel een order geplaatst bij TCF is tussen partijen pas bindend indien deze door TCF schriftelijk en zonder voorbehoud is bevestigd. Dit geldt tevens voor mededelingen gedaan door TCF alsook mededelingen gedaan aan TCF. Transacties via vertegenwoordigers, agenten etc. tot stand gekomen, zijn voor TCF eerst bindend nadat deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

3) Levering

TCF streeft ernaar de opgegeven levertijden na te komen, doch het overschrijden daarvan geeft de afnemer van TCF in geen enkel geval het recht de levering, gedaan binnen redelijke termijn, te weigeren, dan wel enigerlei schadevergoeding, dwangsommen, kosten en interesten te vorderen. Aan de leververplichting van TCF is voldaan wanneer de door TCF te leveren goederen bij de afnemer zijn afgeleverd dan wel de afnemer de goederen voor eigen rekening heeft laten ophalen. Indien niet anders overeengekomen, geschieden vervoer en opslag tijdens het transport voor rekening en risico van de afnemer.

4) Betaling

Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden of ten kantore van TCF, of op haar bankrekening. TCF heeft steeds het recht van de afnemer gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het te betalen bedrag te vorderen of te leveren onder rembours. Wanneer de afnemer in verzuim is, is TCF gerechtigd de vorderingen te verhogen met een rente van 1% per maand over het verschuldigde bedrag, welke verhoging wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder van de zijde van TCF uitstel van betaling is verleend. Deze verhoging gaat een maand na factuurdatum in, terwijl TCF daarnaast tevens gerechtigd zal zijn om indien de opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso‐ en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van de raadsman en de werkelijk gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechten. Indien de afnemer met enige betaling achter is, ook al is dit ingevolge een andere overeenkomst, dan worden alle door hen aan TCF te betalen sommen tot het volle bedrag terstond opeisbaar en kan TCF onmiddellijk betaling daarvan vorderen. TCF kan in dat geval de uitvoering van alle van de afnemer te aanvaarden opdrachten opschorten totdat al hetgeen ingevolge de vorige zijn opeisbaar is geworden, betaald is binnen een door TCF te stellen termijn. Indien betaling binnen die termijn niet heeft plaatsgevonden, kan TCF alle opdrachten van de opdrachtgever annuleren, onverminderd haar rechten op schadevergoeding.

5) Eigendomsvoorbehoud

Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Totdat volledige betaling van de goederen heeft plaatsgevonden, blijven deze eigendom van TCF. Zolang de eigendom der goederen niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overgedragen of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het hierna bepaalde. De koper is gerechtigd om goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen in het kader van de uitoefening van een door hem uitgeoefend bedrijf aan derden te verkopen en af te leveren. Wanneer de koper daarbij aan derden krediet verleent, is hij verplicht aan die derden in een schriftelijke overeenkomst een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.

6) Garantie en reclames

TCF garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten. Deze garantie is beperkt tot het kosteloos repareren of vervangen van deze producten, of het vergoeden tot ten hoogste de factuurwaarde, ter keuze van TCF. Een door TCF gedaan aanbod ter vervanging, herstel of vergoeding moet binnen een maand worden aanvaard op straffe van verval van dit aanbod. Elke aanspraak op garantie vervalt indien derden – zonder voorkennis en nadrukkelijke toestemming van TCF – werkzaamheden hebben verricht aan de producten van TCF. De afnemer dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren. In geval van gebreken kan de koper slechts aanspraak maken op de genoemde garantie, indien direct na het constateren van het gebrek, doch in elk geval binnen 12 maanden na ontvangst van de producten, is gereclameerd. TCF is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door producten van TCF aan apparatuur van de afnemer, mits de afnemer onmiddellijk na het constateren van de schade TCF hiervan op de hoogte stelt en TCF in de gelegenheid gesteld wordt om binnen een redelijke termijn het geconstateerde gebrek te verhelpen. Elke aanspraak op vergoeding en/of reparatie vervalt indien derden – zonder voorkennis en nadrukkelijke toestemming van TCF – werkzaamheden hebben verricht aan de apparatuur van de afnemer ter reparatie van de mogelijk door de producten van TCF veroorzaakte schade. Schade als gevolg van stilstand van machine wordt niet door TCF vergoed. Ook alle andere mogelijke gevolgschade is uitgesloten.

7) Toepasselijk recht / bevoegde rechter

Op de aanbiedingen van TCF en de door haar af te sluiten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in het verband met een overeenkomst mochten ontstaan zullen, voor zover de Wet niet dringend anders voorschrijft en tenzij de koper zich niet in een procedure uiterlijk bij verweer op deze bepaling beroept, met uitsluiting van iedere andere rechter aanhangig worden gemaakt bij de ter zake bevoegde rechter te ’s‐Hertogenbosch.
Loading...
neonlines-configurator.product-box.upload-text
Product Devices Show confirm dialog